Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap betekent mee kunnen praten en invloed uitoefenen op belangrijke besluiten. De taak van de MR is het behartigen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel in het overleg met de directie en het bestuur bij zijn beleidsontwikkelende taak.

De MR bestaat uit ouders, die de belangen van leerlingen en ouders behartigen, en uit leerkrachten, die de belangen van het personeel behartigen. Het doel van de MR in het onderwijs is het goed functioneren van de schoolorganisatie – in al haar doelstellingen – te bevorderen door goed overleg tussen ouders, personeel en het schoolbestuur. In de MR zitten zowel afgevaardigden vanuit het onderwijzend personeel als ook vertegenwoordigers van de ouders. De directeur is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig.

De data van de vergaderingen van de MR worden in de jaarkalender bekend gemaakt en in de maandelijkse info-brief nog eens onder de aandacht gebracht. De vergaderingen zijn openbaar en ouders kunnen deze vergaderingen bijwonen.

MR-leden

Team

Susana Born
Inge Wanschers
Manon Droste

Oudergeleding

Anouk Suripatty
Patrick ter Haar
Ali Oztoprak (penningmeester)

Contact met de MR

Wilt u contact opnemen met de MR?
Mail naar: mr.compaan@varietas.nl