Nieuwe ouders

Het aannamebeleid

Is uw kind vier, dan breekt de schooltijd aan! Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, is er een mogelijkheid om gedurende enige dagdelen op school te komen (de ‘wendagen’). Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het vijf wordt. Voorbeeld: een kind wordt op 14 januari vijf jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 februari.

Als uw kind naar de basisschool gaat, is het wel gewenst dat hij of zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet. Natuurlijk komen ‘ongelukjes’ wel eens voor en dat is uiteraard geen probleem, we hebben hiervoor extra kleding op school.

Voor leerlingen met speciale zorgbehoeften, de leerlingen met een ‘rugzak’ is er mogelijk plaats op onze school. Wij brengen graag in kaart of wij voldoende zijn toegerust om te voldoen aan de speciale zorgbehoefte. De zorg die wij in het kader van passend onderwijs bieden aan kinderen met een speciale zorgbehoefte staat beschreven in het School­ondersteuningsprofiel.

Inschrijfformulier v.2 De Compaan.pdf

Instromen

Op elke eerste maandag van de maand, volgend op de dag waarop uw kind vier jaar wordt, is er een (wettelijke) mogelijkheid uw kind te laten ‘instromen’. Op onze school is het echter gebruikelijk uw kind te laten instromen op de dag nadat het vier jaar is geworden. De kinderen die in juni, juli en augustus jarig zijn, worden direct na de zomervakantie geplaatst. De kinderen die in december jarig zijn worden in januari geplaatst. Als we in de tweede helft van het schooljaar een nieuwe instroomgroep formeren, kunnen de schooltijden van die groep tot einde schooljaar worden aangepast.