Missie en visie

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de ontplooiing van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van de capaciteiten van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Maar een ontplooide persoonlijkheid en ontwikkelde capaciteiten zijn geen eindpunt. Zij staan op hun beurt ten dienste van het grotere geheel van de samenleving, op kleine schaal en op grote schaal. Dat houdt in dat we in ons onderwijs streven naar een goede balans tussen waarden waarin de ontplooiing van de persoon centraal staat (vrijheid, zelfstandigheid) en waarden waarin de ander en de gemeenschap centraal staan (zorg, veiligheid, solidariteit, samenwerking).

Onze school is een leer- en leefgemeenschap die wordt gedragen door een stelsel van waarden, die gegrond zijn in de christelijke – met name katholieke – traditie. De omgang met die waarden is identiteitsbepalend.

Visie en kernwaarden van de school

Een goed pedagogisch klimaat, waar leerlingen én leerkrachten zich veilig en vertrouwd weten, is een belangrijke voorwaarde voor de school om haar maatschappelijke opdracht vervullen. De maatschappelijke opdracht van de school is vanouds drieledig: bijdragen aan de persoonsvorming van de leerling, aan zijn/ haar vorming in maatschappelijke en culturele zin ter voorbereiding op toekomstig democratisch staatsburgerschap en aan de voorbereiding op een vervolgstudie met het oog op toekomstige beroepsuitoefening.

Als school willen we uitvoering geven aan deze opdracht vanuit twee leidbeginselen, die voor ons richtinggevend zijn:

  1. Wij willen een lerende gemeenschap zijn, waar leerlingen én leerkrachten én ouders van en met elkaar leren. Als zodanig beschouwen wij ‘onderwijzen’ als onze kernopdracht en dat heeft dan in de eerste plaats betrekking op het aanleren van basiskennis en -vaardigheden: taal/lezen, rekenen, wereldoriëntatie en studievaardigheden.
  2. Wij willen ook een leefgemeenschap zijn van leerlingen, leerkrachten en ouders. We stimuleren leerlingen om actief en op betrokken wijze deel uit te maken van de schoolgemeenschap. Slechts door te participeren in gemeenschappen kunnen individuen uitgroeien tot waarachtige en zelfstandige personen, die verantwoordelijk handelen ten opzichte van zichzelf en anderen. Het karakter van gemeenschap komt uitdrukkelijk naar voren vanuit de invalshoek van de identiteitsgevoelige activiteiten van de school.